• OP JAK

   02.09.2023 08:15
   Škola se zapojila do dalšího projektu z operačního programu (šablony).

   Od 1. 7. 2023 bylo zahájeno plnění aktivit projektu OP JAK I. - ZŠ Slavkov Tyršova
   Aktivity:
   Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ.
   Školní asistent – personální podpora ZŠ.
   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.
   Inovativní vzdělávání.
   Celkové způsobilé výdaje 2 245 655,00 Kč pro ZŠ a 191 000,00 Kč pro školní družinu. 
   Projekt bude ukončen k 30. 6. 2025.


  • Národní plán obnovy - digitalizace

   11.03.2024 09:20
   Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

   REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

   V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.
   Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).
   Konkrétní cíle komponenty:
   Revidovat kurikulum, podpořit IT vzdělávání a smysluplné zapojování digitálních technologií do výuky.
   Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu.
   Prevence digitální propasti (fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky) a zvýšení úrovně digitalizace škol (vybavení škol digitálními technologiemi).

    

  • Národní plán obnovy - doučování žáků

   17.10.2022 12:36
   Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

   REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

   Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

   Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

   Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěch nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

   Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

    

  • ZŠ Tyršova Slavkov 80

   31.08.2021 08:15
   Od 1.9.2021 probíhá dvouletý projekt z OPVVV III - výzva č.80 "ZŠ Tyršova Slavkov 80" - šablony III pro ZŠ. Ukončen by měl být k 30. 6. 2023.

   Projekt je zaměřen následujících témata: personální podpora, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
   Aktivity
   Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
   Realizace projektových dnů ve škole i mimo školu

   Celkové způsobilé výdaje 845 758,00 Kč.

  • ZŠ Tyršova Slavkov 63

   31.08.2021 08:15
   Od 1.9.2019 probíhá dvouletý projekt z OPVVV II - výzva č.63 "ZŠ Tyršova Slavkov 63" - šablony II pro ZŠ. Ukončen by měl být k 31. 12. 2021.

   Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

   Aktivity
   Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
   Realizace projektových dnů ve škole i mimo školu
   Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
   Čtenářský klub
   Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
    

   Celkové způsobilé výdaje 1 298 779,00 Kč.

  • ZŠ Tyršova Slavkov 22

   31.08.2021 08:14
   Od 1.9.2017 úspěšně probíhal dvouletý projekt z OPVVV - výzva č.22 "ZŠ Tyršova Slavkov 22" - šablony I pro ZŠ.

   Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

   Aktivity

   • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
   • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze
   • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

    

   Celkové způsobilé výdaje 940 848,00 Kč.

  • Rovná záda

   17.10.2022 11:08
   Od 1.9.2010 probíhá dlouhodobý projekt Optimalizace pohybového režimu školy - základ prevence poruch držení těla (zkráceně "Rovná záda").

   O projektu

   V souladu se školním vzdělávacím programem, se zaměřením a vybavením školy se vedení ZŠ Tyršova spolu s pedagogy rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost zdraví dětí a jejich životnímu stylu. Jelikož děti tráví asi jednu třetinu celkové aktivní části dne ve škole, měla by škola ke zdravému způsobu života své žáky vychovávat.
   Poruchy držení těla získané v dětství mají v pozdějším věku výraznou souvislost s bolestivostí páteře a nosných kloubů. Ovlivnění a snížení nevhodných zátěžových faktorů v denním životě dětí má příznivý efekt nejen na podpůrně pohybový systém, ale i na celkové zdraví.

   Ve spolupráci s odborníky (rehabilitační lékař, dětská lékařka a fyzioterapeut) hodlá škola věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům. Po diagnostice poruch budou následovat i opatření k nápravě v oblasti (úprava režimu, využití kompenzačních pomůcek, nepovinný předmět – zdravotní tělesná výchova).

   Na základě stanoveného harmonogramu probíhá každý rok měření stavu držení těla u dětí 2. – 5. ročníků. Kineziologický rozbor provádí fyzioterapeut rehabilitačního pracoviště B.Braun Avitum Austerlitz ve Slavkově u Brna.
   Děti jsou na základě výsledku měření zařazeny do tří skupin: 1. norma, 2. vadné držení těla - VDT 3. skolióza – kyfóza/kyfóza. Výsledek vyšetření obdrží zákonný zástupce dítěte.
   Pro žáky 2. až 5. ročníků nabízí škola v rámci dlouhodobého projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy VDT formou nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV) a také zařazením prvků nápravných cvičení přímo do výuky tělesné výchovy. Výuka ZTV bude probíhat jedenkrát týdně v tělocvičně ZŠ Tyršova.
   Škola také opatřila učebnu počítačů novými židlemi, které jsou určeny pro tzv. dynamické sezení. I to by mělo přispět k nápravě vadného držení těla a to u všech dětí u nás ve škole.

    

   Změny v projektu "Rovná záda" - výuka ZTV ve školním roce 2022/2023

   Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ je ve škole realizován již dvanáct let a přináší pozitivní výsledky týkající se prevence a nápravy vadného držení těla dětí. Hlavní součástí tohoto projektu byla výuka předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV).

   Od předloňského školního roku ovšem došlo k částečným úpravám v organizaci tohoto projektu. Zdravotní tělesná výchova, která je nedílnou součástí projektu, se ve čtvrtém a pátém ročníku stala součástí výuky Tělesné výchovy. Děti z družiny zase mohou navštěvovat kroužek Rovná záda, který pořádáme ve spolupráci ČUS  a Regionálním spolkem, z.s.. Tento kroužek tak nahradil nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova. 

    

  • Rozvoj technických dovedností žáků - výzva č.57

   04.08.2017 09:33
   Od 1.10.2015 do 31.12.2015 probíhal na naší škole projekt z OP VK - výzva č.57 "Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy". 

   Cíle realizace: Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

   Popis: Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.
   Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.
   Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.

   Celková suma pro školu: 204 112,- Kč

    

  • Cloud je budoucnost vzdělávání

   04.08.2017 09:30
   Od 1.10.2014 do 30.9.2015 jsme byli jedním z partnerů projektu z OPVK ZŠ Bučovice s názvem "Cloud je budoucnost vzdělávání".

   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
   Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
   Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
   Projekt Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0034
   "Cloud je budoucnost vzdělávání" je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Celkové finanční prostředky získané pro naši školu jako partnera projektu jsou ve výši 674 800,- Kč.

   Zaměření projektu: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

    

  • Implementace ICT techniky do výuky

   04.08.2017 09:29
   Od 1.2.2011 do 31.12.2011 probíhal na naší škole projekt z OP VK - Implementace ICT techniky do výuky v souladu s ŠVP.
    

   Cílem projektu byla implementace výpočetní techniky výuky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) ZŠ Slavkov, Tyršova.
   Projekt byl rozdělen na několik klíčových aktivit (KA 01 až KA 03). Aby byla zajištěna hladká implementace ŠVP bylo pořízeno nezbytné zařízení (KA 01), které přispěje k lepší výuce na škole. Pak na základě nových technických zařízení a vybudování lokální sítě pedagogové ze všech předmětů vytvářeli prezentace a pracovní listy v elektronické formě (KA 02), které následně použijívají pro výuku od 1.9.2011 (KA 03).
   Díky projektu byly v rámci KA 01 pořízeny 2 dataprojektory, 7 notebooků a bude provedeno zasíťování školy. Aby pedagogové vhodným způsobem používali nové zařízení, byli zaškoleni na práci v nové síti a na tvorbu materiálů. Celkem bylo inovováno 11 předmětů - ČJ, NJ, AJ, MAT, PŘIR, ZEM, DĚJ, Fyz, Chem, Práce s počítačem a předměty Výchovy (hudební výchova, estetická výchova, výchova k občanství).

   Bylo pro žáky také pořízeno 14 notebooků pro práci s elektronickými výukovými materiály (KA 03) - mobilní počítačová učebna.
   Díky výše popsaným plánovaným aktivitám jsou vytvořeny takové podmínky, aby se mohli pedagogové věnovat stejným dílem žákům více i méně nadaným. Pořízením ICT technologií a zasíťováním školy je vytvořeno vhodné zázemí pro tvorbu i implementaci výukových materiálů.

   Celkové způsobilé výdaje činily 2 545 646,00 Kč.

    

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje