Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Školní poradenské pracoviště

Metodik primární prevence

 

Mgr. Nicol Stavělová

(přízemí, místnost ŠPP)

kontakty prostřednictvím Edupage 

konzultační hodiny: termín lze dohodnout telefonicky nebo pomocí zpráv v systému edupage (doporučujeme nečekat s řešením problémů a nebát se kontaktu se školou - metodikem prevence)

Standartní činnosti metodika prevence:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

 

Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence. V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří::

 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí

 

Užitečné webové stránky:

www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,
www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.
www.odrogach.cz - název hovoří za vše

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.