Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Nicol Stavělová

(přízemí, místnost ŠPP)

kontakty prostřednictvím Edupage 

konzultační hodiny:

 • pondělí 13:00 - 14:00
 • středa 7:30 - 09:30

 

Standardní činnosti výchovného poradce

 • metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • spolupráce s třídními učitelkami a asistentkami pedagoga 
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • spolupráce s speciálními pedagogickými pracovišti

 

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Jeho služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.
 

Děti / žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod. Mohou využít:
 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
 • individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení;
 • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě;
 • konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

 

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:
 • studijní a výchovné problémy dětí;
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření;
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;
 • v případě zájmu možnost společného setkávání s jinými rodiči dětí se specifickými poruchami učení.

 

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:
 • individuálně výukové a výchovné problémy žáků;
 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;
 • podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů pro žáky;
 • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.