Navigace

Čtvrtek 9. 4. 2020

Čtvrtek 9. 4. 2020

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Soňa Nakoukalová

(přízemí, sborovna, konzultační místnost)

kontakty prostřednictvím Edupage 

konzultační hodiny budou upřesněny:

  • rodiče v pondělí 7:30 - 8:30, případně po dohodě v jiném termínu
  • žáci a žákyně: v pondělí 13:30 - 14:30

 

Standardní činnosti výchovného poradce:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství
  • základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání
  • poradenství zákonným zástupcům  
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • podávání informací o možnostech dalšího studia
  • podávání informací o podmínkách příjímacích řízení na střední školy

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména: 
•    přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení; 
•    přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení; 
•    uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí; 
•    termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020 (je třeba hledat na stranách vybrané střední školy; 
•    termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020; 
•    termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020; 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 následovně:
Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
•    1. termín: úterý 14. dubna 2020
•    2. termín: středa 15. dubna 2020
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
•    1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
•    2. termín: pátek 17. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
•    1. termín: středa 13. května 2020
•    2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.  

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám. 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia). 

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.