Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Školní poradenské pracoviště

 

Náplň práce ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC ).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .
 

Hlavní cíle ŠPP:

  •  přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
  • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání těchto dětí

  • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)

  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole

  • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem

  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

  • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ

  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

Služby ŠPP zabezpečují

  • Mgr. Nicol Stavělová - speciální pedagog, metodik primární prevence a výchovná poradkyně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Mgr. Soňa Nakoukalová - výchovná poradkyně se zaměřením na kariérové poradenství

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.