• ŠVP školní družiny

   • 1. Identifikační údaje

    ŠVP ŠD 2022
     
    NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    ADRESA ŠKOLY: Tyršova 977, 68401 Slavkov u Brna
    JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jiří Půček
    KONTAKT: e-mail: reditel@zsslavkov.cz, web: www.zsslavkov.cz
    IČ: 46270949
    IZO: 102807485
    RED-IZO: 600125891
    ID datové schránky: i6bxgnx

    NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Slavkov u Brna
    ADRESA ZŘIZOVATELE: Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna
    KONTAKTY:
    http://www.slavkov.cz
    tel: 544 121 111
    fax: 544 121 171
    e-mail: mesto@meuslavkov.cz
    elektronická podatelna: podatelna@meuslavkov.cz
    ID datové schránky: zrvbwe4
     
    PLATNOST OD: 1. 9. 2022

     

     

    2. Charakteristika zařízení

    Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
    ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.
    Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním nebo odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj.                                                       

    Počet oddělení: Podle počtu žáků přihlášených k docházce do školní družiny, maximální kapacita 85 žáků ve 3 odděleních. Ve dvou odděleních může být maximálně 30 žáků, ve třetím 25 žáků.

    Charakteristika žáků: Školní družinu navštěvují žáci ve věku 6 – 10 let (1. – 3. třída) ze Základní školy Tyršova, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

     2.1 Materiální podmínky

    Družina nemá samostatné prostory a využívá ke své činnosti vyhrazené kmenové učebny, ve kterých dopoledne probíhá školní výuka. Důvodem je naplněnosti školy. V každé třídě je koberec, kterého žáci využívají při hře se stavebnicemi, při rozhovorech a odpočinku. Pro zájmové činnosti se snažíme využít další vhodné prostory v budově školy: tělocvičnu, knihovnu, venkovní učebnu a venkovní víceúčelové hřiště. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, a podobně. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání. Pro aktivity venku si mohou žáci vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, švihadla, skákací gumy, lana, líný tenis, badminton, hokejky a další. V každém oddělení jsou fixy, pastelky, voskovky.  Podle finančních možností máme k dispozici další výtvarný materiál a pomůcky. Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme dětské knihovničky vybavené dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožury s kvízy, s hádankami. Také žáci rádi využívají různé hry k rozvoji slovní zásoby, nácviku abecedy, skládání slov a vět, pexesa s písmeny apod. Ve dvou třídách je k dispozici projektor a v jedné interaktivní monitor, kterého využíváme převážně ke sledování didaktického materiálu k projektům.

    2.2. Hygienické podmínky          

    Oblečení, obuv a převlečení na ven si žáci nechávají v šatnách, aktovky si nosí do tříd. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v ZŠ Komenského, Slavkov u Brna, kam přecházíme společně. Děti mají k dispozici vlastní šatnu, kde se přezouvají do vlastních přezůvek, které si berou s sebou. Ve školní jídelně dodržujeme vnitřní řád školní jídelny ZŠ Komenského.

    2.3. Personální podmínky

    Počet vychovatelek se řídí počtem oddělení. Všechny vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst a soustavně se dále vzdělávají. Jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině.

    2.4 Psychosociální podmínky

    Žáci jsou seznámeni s nebezpečím ohrožující jejich zdraví a bezpečnost nejenom fyzickou, ale i sociální a emocionální. Nezbytná je ochrana zdraví dětí před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Pro děti se snažíme vytvářet klidné a příjemné prostředí, ve kterém všichni dodržujeme jasně daná pravidla. Podporujeme ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu a vzájemnou spolupráci. Podstatný požadavek při aktivitách žáků je dobrovolnost, seberealizace, pestrost a přitažlivost. Další informace viz Vnitřní řád školní družiny.

    2.5 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

    Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním přihlášky v kanceláři školy. Po přijetí k docházce předá zákonný zástupce řádně vyplněný zápisní lístek s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí uvedených na přihlášce. Bližší informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní družiny. Na docházku do školní družiny není zákonný nárok.

    2.6 Spolupráce s rodiči

    Zákonní zástupci jsou seznámeni s provozem, vnitřním řádem a činností ŠD (kalendář, roční a měsíční plán akcí ŠD) a pravidelně jsou informováni o chování a práci žáka v ŠD. V případě potřeby je možné si domluvit schůzku s vychovatelem. Komunikace je možná školním elektronickým informačním systémem.

    2.7 Provoz školní družiny

    Před vyučováním 6.45 – 7.45 hodin, od 11.30 do 16.45 hodin. Odchod žáků z ŠD je stanoven v časových intervalech viz Vnitřní řád družiny. Provoz školní družiny je jen ve dnech školního vyučování.

    2.8 Ekonomické podmínky

    Výše úplaty je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Platí se ve dvou splátkách v září a v lednu. Vybrané peníze se využívají na provoz ŠD (obměna vybavení oddělení, výtvarné potřeby, pracovně-technický materiál, sportovní potřeby, společenské hry, hračky, odměny pro děti a pitný režim).

    2.9 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných

    Těmto žákům bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

    2.10 Popis podmínek BOZP

    Vychovatelky školní družiny na začátku školního roku všechny žáky seznámí s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost při pobytu ve školní družině, při přecházení do školní jídelny a do šaten, při hrách na školní zahradě, hřišti, v tělocvičně a při pohybu po městských komunikacích. Rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.

     

    3. Cíle a formy vzdělávání

    3.1 Konkrétní cíle vzdělávání

    • využívání vědomostí a dovedností v praxi, poznávání nového                                                                       

    • poznávání sebe sama, vytváření si pozitivní představy o sobě a druhých, projevování empatie

    • používání otevřené komunikace, spolupráce a tolerance, uplatnění se ve skupině 

    • výchova ke zdravému životnímu stylu       

    • posilování schopnosti nepodléhat negativním sociálním vlivům   

    • výchova k citlivému vnímání prostředí i přírody, ekologickému cítění

     

    3.2 Forma vzdělávání

    Výchovně-vzdělávací program ŠD se realizuje v těchto činnostech

    • odpočinková

    • rekreační

    • zájmová

    • příprava na vyučování

     

    Formy činnosti

    • pravidelné (organizované aktivity-sportovní, esteticko-výchovné, přírodovědné, pracovně-technické a společenskovědní, sebeobslužné)

    • příležitostné (besedy, výstavy, exkurze, výlety, besídky, sportovní akce)

    • spontánní (individuální činnosti žáků)  

     

    3.3 Klíčové kompetence

     Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

     

    •  
    • Kompetence k řešení problému – všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické matematické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje.

    • Kompetence k učení – učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

    • Kompetence komunikativní – ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovídá vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými.

    • Kompetence sociální a interpersonální – samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpoznává nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

    • Kompetence občanské – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní, společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých.

    • Kompetence k trávení volného času – orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

     

    3.4 Možná rizika, která ovlivňují a narušují výchovně vzdělávací činnost

    • časová rozdílnost při nástupu žáků do ŠD po vyučování

    • více ročníků v oddělení

    • kroužky zájmové činnosti

    • střídání přítomnosti žáků na činnostech

    • přechody po budově a do jídelny

    • odchody žáků domů a osobní předávání žáků rodičům

    • časový prostor na činnosti

    • zapomnětlivost žáků

    • hledání částí oděvu, pomůcek

    • zdravotní potíže žáků (alergie, bolesti, nevolnost)

     

    4. Obsah vzdělávání

     Navazuje na Školní vzdělávací program a vychází z něj. Plán je zpracován pro tříletý cyklus docházky. Skládá se z témat, z kterých si vychovatelky vybírají a sestavují činnosti pro různé věkové skupiny. Zájmové vzdělávání ve školní družině není ukončeno žádným dokladem.


     4.1 Vzdělávací oblasti základního vzdělávání

    • Místo kde žijeme

    • Lidé kolem nás

    • Lidé a čas

    • Rozmanitosti přírody

    • Člověk a jeho zdraví

     

    4.2. Průřezová témata

    • Osobnostní a sociální výchova

    • Výchova demokratického občana

    • Multikulturní výchova

    • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

    • Environmentální výchova

    • Mediální výchova

     

    5. Délka a časový plán vzdělávání

    Režim dne je společný pro všechna oddělení. Je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých žáků. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Žáci jsou podněcováni k vlastní aktivitě. Tyto aktivity probíhají formou individuální, skupinové nebo frontální činnosti. Využívají i způsob práce ve dvojicích. Pobýváme co nejdelší čas venku. Organizujeme delší vycházky do přírody. Na vycházkách dáváme žákům volnost. V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. Žáci mohou do družiny docházet během celého ranního provozu. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se snažíme provádět venku nebo v tělocvičně. Pokud žáci mají delší vyučování, zařazujeme toho dne pouze činnosti odpočinkové a rekreační, nebo činnosti, které lze provádět mimo budovu školy.

     

    5.1 Režim dne

    6.45 hod. - 7.45 hod. - příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, příprava na výuku
    11.40 hod. (12.35 hod.) - 13.15 hod. - oběd, osobní hygiena, volná činnost, klidový režim
    13.15 hod. - 14.45 hod. - činnost zájmová - aktivity z oblasti výchovných oborů
    14.45 hod. - 16.45 hod. – svačina, osobní hygiena, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v  šatnách, možné vypracování domácích úkolů, další klidové činnosti.

     PODZIM (září - listopad)

    Odpočinková činnost 
        -    relaxace, rozhovory vychovatelky s dětmi, společná četba, volné  kreslení, stolní společenské hry,                                                                  práce s dětskými časopisy, poslechy pohádek, omalovánky, hry se slovy
    Rekreační činnost
        -    vycházky s hrami ve volné přírodě, hry na hřišti, pohybové hry se zpěvem, tělovýchovné cviky
    Zájmová činnost
        -    pracovně-technická -práce se stavebnicemi, výrobky z přírodního podzimního materiálu, úklid listí na         školní zahradě.
        -    přírodovědná – barevné proměny přírody, vycházky, pozorování změn v přírodě, rozlišování stromů,  dělení plodin na ovoce a zeleninu.
       -    esteticko-výchovná - malování listů a plodů, hry s barvou - rozpíjení, obtiskování jablek, malování a výroba papírových draků, rozlišování teplých a studených barev,  podzimní říkadla
       -   sportovní - poučení žáků s bezpečnostní a řádem - tělocvična, hřiště, školní dvůr, cvičení, práce s míčem, zdolávání překážek, vycházky do okolí
       -   společenskovědní - seznamovací hry, poznávání prostor ZŠ a ŠD, BOZP-poučení dětí o bezpečnosti, osvojování pravidel chování ve ŠD, roční období a její charakteristika, kolektivní společenské hry, připomínáme si svátek zesnulých, poznávání dopravních značek, jak správně přecházet přes přechod

     Příprava na vyučování
       -    psaní domácích úkolů, hry s písmeny, hádanky a křížovky

     ZIMA (prosinec - únor)

     Odpočinková činnost
    -     stolní hry, hádanky, hry se stavebnicemi, společná četba, sledování pohádek a pořadů pro děti
     Rekreační činnost
    -     vycházky, klouzání, sněhové stavby, za nepříznivého počasí - tělovýchovné chvilky v tělocvičně
     Zájmová činnost
    -     pracovně-technická - vánoční výzdoba, výroba drobných vánočních dárků pro rodiče a sourozence, výroba vánočních ozdob z papíru, kresba vánočních blahopřání, výroba masek
    -     přírodovědná -vyprávění o zvířatech, vycházky, stopy zvířat ve sněhu a jejich rozlišování, druhy ptáků u krmítek, stopy zvěře ve sněhu, pozorování zimní přírody
    -     esteticko-výchovná - chování v kulturním zařízení, výroba Mikuláše, čertů a andělů, vánoční besídka, poslech písniček z pohádek
    -     sportovní - vyprávění o různých sportech, turistické vycházky, cvičení v tělocvičně, hry s padákem
    -     společenskovědní – deskové společenské hry, vánoční besídka u vánočního stromu, základní pravidla stolování, příkazové dopravní značky, barvy semaforu, Tři králové-beseda, vyprávíme si o masopustu, Valentýn-svátek zamilovaných
     Příprava na vyučování
    -     vypracování domácích úkolů, péče o učebnice a sešity, didaktické hry 

     JARO A ZAČÁTEK LÉTA (březen - červen)

     Odpočinková činnost
    -     četba, vyprávění, hádanky, pohádky
     Rekreační činnost
    -     vycházky do jarní přírody, skákání panáka, hudebně pohybová výchova
     Zájmová činnost
    -    pracovně-technická - skládanky a  vystřihovánky, výroba srdíček pro maminku, kytičky z krepového papíru, velikonoční dílnička, úklid třídy před prázdninami
    -    přírodovědná -vycházka, do parku, poznávání  stromů, změn v jarní přírodě, ochrana přírody, třídění odpadu, Den země 22. 4., pilné včeličky, louka a drobný hmyz, navlékáme těstoviny – výroba náhrdelníků
    -    esteticko-výchovná - jarní náměty, malování kraslic, výroba velikonočních dekorací, malování čarodějnic, těšíme se na prázdniny, volné kreslení
    -    sportovní -soutěžní hry na hřišti, míčové hry, závody v běhu, hry pro lepší koordinaci těla a rovnováhy, překážková dráha, míčové hry na školním hřišti
    -    společenskovědní – skládáme puzzle, dopravní soutěž, symboly a tradice Velikonoc, duben-měsíc bezpečnosti – první pomoc, piknik v trávě,
     Příprava na vyučování
    -    psaní domácích úkolů, hry s písmeny, hádanky a křížovky

    PRO VŠECHNA OBDOBÍ
    -    sebeobslužné činnosti, návyky osobní hygieny, základy stolování, udržování pořádku -    zdravení,  poděkování, oslovení, budování vstřícných vzájemných vztahů 


    5.2 Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení

    Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá ve všech odděleních družiny. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Dle zjištěných výsledků následně upravujeme konkrétní činnosti.

    5.3 Závěr

    Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročnější situace. 
    Pro rozvoj kompetencí je zapotřebí pravidelný styk s vrstevníky a dalšími lidmi. Pro život je třeba se naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími partnery – nejen s těmi blízkými, ale i těmi, kteří se od nás odlišují co do schopností, chování, zvyků, temperamentu i zájmů. Školní družina je pro to ideálním prostředím.

     

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje