Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Školní události

Výuka v prvním pololetí školního roku 2020/2021

Škola od září do února v souvislosti s pandemickou situací

Vedení školy se snažilo včas a promyšleně reagovat na všechny změny spojené s pandemickou situací a nastavit systém výuky co nejlépe. Důležité bylo dodržování všech hygienických požadavků a nařízení. Výuka tak samozřejmě byla mnohem náročnější pro všechny zainteresované osoby. Vzdělávání probíhalo pomocí posílaných materiálů (videa, www strany, odkazy na učebnice, příklady, zápisy), výukových programů, hlasových záznamů a prostřednictvím videokonferencí v MS Teams. Vše bylo možné sledovat jednotně přes informační systém edupage. Bohužel bylo třeba zrušit všechny akce pro děti i pro rodiče, které v jiných letech doplňovaly výuku.

Jak probíhal první půlrok?
Opatření platná od 2. 9. 2020:
- do hlavní budovy školy je omezen vstup cizích subjektů 
- rodiče mohou do budovy vstoupit pouze hlavním vchodem a pohybovat se po škole jedině s doprovodem zaměstnance školy (je nutná dezinfekce rukou ve vestibulu školy a je doporučena rouška)
- ve škole je pro žáky připraveno dostatečné množství dezinfekce (rodiče mohou vybavit děti vlastním dezinfekčním prostředkem, pokud "školní" prostředky nechtějí aplikovat)
- je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor
- je zajištěno častější větrání místností
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 
- rodiče vždy zhodnotí zdravotní stav svého dítěte a v případě příznaku infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nepošlou své dítě do školy
- pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
- výuka: první týdny opakování a doplňování učiva (viz tematické plány) v předmětech, kde je to třeba
- je omezeno stěhování tříd na nejnutnější minimum
- žáci školy i zaměstnanci jsou povinni nosit roušky ve všech vnitřních prostorách školy kromě učebny (třídy) 
- v kancelářích a kabinetech je nošení roušky doporučeno

Od 18. 9. 2020 navíc platí:
- v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení. Nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
- výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na: žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách), výjimku mají i osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

Od 5. 10. 2020 navíc platí:
1. stupeň ZŠ: hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova bez omezení, žádná další omezení
2. stupeň ZŠ: hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova - zákaz sportovní činnosti

Od 11. 10. 2020 navíc platí:
- 12.10. až 16.10. distanční výuka 8. a 9. ročník
- 19.10. až 23.10. distanční výuka 6. a 7. ročník
- 26.10. až 30.10. děti nejdou do školy vůbec (prázdniny a státní svátek)

Od 18. 11. 2020 je plně obnovena povinná prezenční výuka (výuka ve škole) žáků prvního a druhého ročníku. 

Od 30. 11. 2020 se vrací do škol celý první stupeň a třídy 9.A, 9.B, 6.A, 6.B, 8.A (ostatní 7.A, 7.B a 8.B stále distančně). Podrobnosti byly poslány zprávou zákonným zástupcům.

Od 7. 12. 2020 pokračuje ve škole celý první stupeň a třídy 9.A, 9.B, 7.A, 7.B, 8.B (ostatní 6.A, 6.B a 8.A se učí distančně). 

Od 14. 12. 2020 pokračuje ve škole celý první stupeň a třídy 9.A, 9.B, 6.A, 6.B, 8.A (ostatní 7.A, 7.B a 8.B stále distančně). Rodičům a žákům budou zasílány drobné změny v rozvrhu.

Dny 21.12.2020 a 22.12.2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako volné dny. 

Od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 pokračuje prezenční výuka ve škole v prvním a druhém ročníku. Ostatní ročníky mají povinné distanční vzdělávání. 

Schůzky s rodiči v souvislosti s opatřením PES:
V listopadovém i lednovém termínu nebylo možné zorganizovat schůzky s rodiči v obvyklém formátu. Veškeré všeobecné informace týkající se činnosti školy a dalšího postupu posílá škola průběžně přes systém edupage. Co se týkalo chování žáků a jejich přístupu k výuce, jsou rodiče vzhledem k distanční výuce informováni velmi dobře. Stejně tak rodiče mohou kontrolovat vzdělávací výsledky ve školním informačním systému. 
Hromadné videokonference škola nepořádala z důvodu ochrany osobních dat. Rodiče měli i možnost dohodnout si individuální videokonferenci přímo s pedagogickým pracovníkem nebo indiduální konzultaci ve škole. Možností byla i psaná komunikace prostřednictvím zpráv v informačním systému. 

Vysvědčení:
Závěrečné pololetní hodnocení žáci i rodiče mají k dispozici od 28. 1. 2021 ve školním informačním systému. Výpisy z vysvědčení jsou žákům předávány při návratu k prezenční výuce.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.