Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Projekty realizované na naší škole

Rovná záda

Od 1.9.2010 probíhá dlouhodobý projekt Optimalizace pohybového režimu školy - základ prevence poruch držení těla (zkráceně "Rovná záda").

O projektu

V souladu se školním vzdělávacím programem, se zaměřením a vybavením školy se vedení ZŠ Tyršova spolu s pedagogy rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost zdraví dětí a jejich životnímu stylu. Jelikož děti tráví asi jednu třetinu celkové aktivní části dne ve škole, měla by škola ke zdravému způsobu života své žáky vychovávat.
Poruchy držení těla získané v dětství mají v pozdějším věku výraznou souvislost s bolestivostí páteře a nosných kloubů. Ovlivnění a snížení nevhodných zátěžových faktorů v denním životě dětí má příznivý efekt nejen na podpůrně pohybový systém, ale i na celkové zdraví.

Ve spolupráci s odborníky (rehabilitační lékař, dětská lékařka a fyzioterapeut) hodlá škola věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům. Po diagnostice poruch budou následovat i opatření k nápravě v oblasti (úprava režimu, využití kompenzačních pomůcek, nepovinný předmět – zdravotní tělesná výchova).

Na základě stanoveného harmonogramu probíhá každý rok měření stavu držení těla u dětí 2. – 5. ročníků. Kineziologický rozbor provádí fyzioterapeut rehabilitačního pracoviště B.Braun Avitum Austerlitz ve Slavkově u Brna.
Děti jsou na základě výsledku měření zařazeny do tří skupin: 1. norma, 2. vadné držení těla - VDT 3. skolióza – kyfóza/kyfóza. Výsledek vyšetření obdrží zákonný zástupce dítěte.
Pro žáky 2. až 5. ročníků nabízí škola v rámci dlouhodobého projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy VDT formou nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV) a také zařazením prvků nápravných cvičení přímo do výuky tělesné výchovy. Výuka ZTV bude probíhat jedenkrát týdně v tělocvičně ZŠ Tyršova.
Škola také opatřila učebnu počítačů novými židlemi, které jsou určeny pro tzv. dynamické sezení. I to by mělo přispět k nápravě vadného držení těla a to u všech dětí u nás ve škole.

Změny v projektu "Rovná záda" - výuka ZTV ve školním roce 2019/2020

Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ je ve škole realizován již desátým rokem a přináší kladné a pozitivní výsledky týkající se prevence a nápravy vadného držení těla dětí. Hlavní součástí tohoto projektu byla výuka předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV) a odborné vyšetření s kineziologickým rozborem, které proběhlo na konci minulého školního roku, o jehož výsledku byli rodiče informováni.

Vzhledem ke změnám v systému školství (zrušení financování nepovinných předmětů) dochází i ke změně organizace výuky Zdravotní tělesné výchovy. Protože se domníváme, že úplné zrušení úspěšné práce by byla velká škoda, přistupujeme k novému způsobu organizace.

V letošním školním roce 2019/2020 bude u žáků 4. a 5. ročníků výuka ZTV součástí výuky tělesné výchovy. 

Žáci 2. a 3. třídy se mohli přihlásit prostřednictvím závazné přihlášky. Financování se pokoušíme zajistit z jiných zdrojů. V ZŠ Tyršova se díky velkému zájmu o povinnou školní docházku zvýšil počet tříd a s tím je spojené i využití  tělocvičny. Výuka ZTV bude proto probíhat jedenkrát týdně ve středu od 7.00 do 7.45 hod. 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.