Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

O škole

 

Základní informace

Školu navštěvuje ve školním roce 2020/21 433 žáků. Tyto žáky učí dvacet šest učitelů a tři asistenti pedagoga. Veškeré administrativní a ekonomické práce vykonává jedna ekonomka a jedna administrativní pracovnice. Opravu, údržbu, topení a úklid mají na starosti jeden školník a čtyři uklizečky.

Školní vzdělávací program

Vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV 2020. Obsah ŠVP je možné si přečíst v rubrice Dokumenty.

Nultý ročník (edukativně stimulační skupiny)

Prvňáčci, kteří jsou zapsáni na naši školu, mají možnost se svými rodiči absolvovat "nultý ročník". Jedná se o několik hodin spolupráce s budoucí vyučující v první třídě. Cílem je napomoci dítěti ke snadnějšímu přechodu na školní docházku. Chceme ukázat rodičům, jak se s dětmi v první třídě pracuje a jak s nimi pracovat při domácí přípravě. Bohužel akce v letošním roce neproběhla z důvodů zavedených opatření v souvislosti s rizikem onemocnění koronavirem.

Kroužky 

V mimoškolních aktivitách plně spolupracujeme s DDM Slavkov u Brna a se sportovními oddíly (volejbal, atletika, kopaná). V rámci projektu z OP VVV II pracuje ve škole Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub.  

Školní knihovna

K rozvoji čtenářské gramotnosti se snažíme přispět i činností školní knihovny. Ta se nachází v prvním poschodí - učebna českého jazyka.  Je zde umístěno téměř 2000 knih různých žánrů (např. dobrodružná četba, pohádky, dívčí četba, množství encyklopedií), k dispozici máme doporučenou četbu pro jednotlivé ročníky. 
Knihovnu vede paní učitelka Mgr. Věra  Dobešová.
Otevírací doba: v úterý od 12.35 do 13.30 a pro členy čtenářského klubu v době schůzek klubu.
Knihy půjčujeme bezplatně, bez čtenářského průkazu, každý čtenář  se pouze ohlásí u paní učitelky, která půjčované knihy eviduje. 

Kromě knih v českém jazyce je k dispozici i četba v jazyce anglickém. Na starosti tuto knihovničku má paní učitelka Mgr. Eva Janková.

Veřejnost a škola

O dění ve škole informujeme průběžně na těchto www stranách. Významné akce jsou pak uveřejňovány ve Slavkovském zpravodaji nebo v regionálním tisku. Při škole pracuje zájmové sdružení Spolek přátel ZŠ Tyršova Slavkov u Brna (dříve Klub přátel školy). Jeho cílem je pomáhat vedení školy sdružovat finanční prostředky. Ty jsou použity pro naše žáky např. na nákup odměn na konci školního roku, příspěvky na lyžařský výcvik, na výjezdy do zahraničí apod. Prostředky plynou z darů rodičů a příznivců naší školy. Významným zdrojem je také školní ples pořádaný pravidelně počátkem února a dary sponzorů.
Naši žáci mají možnost zúčastnit se výuky v prostorách slavkovského zámku a městské knihovny.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.