• Vnitřní řád školní družiny

   • V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám vnitřní řád školní družiny:

     

    Obsah:

    Všeobecné ustanovení

    Organizace a provoz školní družiny

    Režim školní družiny

    Dokumentace

     

    I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

     

    1. Činnost družiny

    1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

    1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.

    1.3. Družina organizuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

    1.4. Činnost družiny se uskutečňuje především

    - příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

    - pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

    - využitím otevřené nabídky spontánních činností.

    1.5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

     

    II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

     

    1. Přihlašování, odhlašování žáka

    1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním přihlášky v kanceláři školy. Po přijetí k docházce předá zákonný zástupce řádně vyplněný zápisový lístek s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

    1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí uvedených na přihlášce.

    1.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního až třetího ročníku, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci dalších tříd prvního stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

    1.4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou řediteli školy.

    1.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

     

    2. Evidence výchovně vzdělávací činnosti v zájmovém vzdělávání

    2.1. Účastníci pravidelné denní docházky a pravidelné docházky jsou evidováni v třídní knize školní družiny (elektronickou formou).

    2.2. Provozní doba ŠD:

    Po 6.45 - 7.45 hod. 11.45 - 16.45 hod.
    Út 6.45 - 7.45 hod. 11.45 - 16.45 hod.
    St 6.45 - 7.45 hod. 11.45 - 16.45 hod.
    Čt 6.45 - 7.45 hod. 11.45 - 16.45 hod.
    6.45 - 7.45 hod. 11.45 - 16.45 hod.

     

    2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

    2.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

    2.5. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy č. 7, 9, 10.

    2.6. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny.

    2.7. Počet oddělení: 3.

    2.8. Celková kapacita školní družiny je 85 žáků.

     

    3. Docházka do ŠD

    3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.45 do 7.45 hod..

    3.2. V odpoledním provozu si žáky do provozu ŠD přebírají vychovatelky po ukončení poslední vyučovací hodiny stanovené rozvrhem hodin.

    3.3. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

    3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu). Pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost předávající učitelka. Omluva je vždy písemná.

    3.5. Uvolnění z denní činnosti ŠD je možné jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

    3.6. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.00 hod. a dále od 14.45 do 16.45 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13. - 15. hodinou.

    3.7. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, případně policii.

    3.8. Při vyzvedávání žáků se využívá elektronického systému.

     

    4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

     

    4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

    4.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

    4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

    4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.

    4.5. Osobní věci má každý žák označeny. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce.

    4.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

    4.7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

    4.8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

     

    5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

     

    5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

    5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.

    5.3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – informuje bez prodlení rodiče (první pomoc poskytne sama nebo ve spolupráci se zdravotníkem).

    5.4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

    5.5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy.

    Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

    5.6. Na 1 pedagogického pracovníka při činnostech v prostorách školní družiny a školního klubu připadá nejvýše 30 žáků.

    5.7. Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona, je vždy přítomen nejméně jeden pedagogický pracovník. Na akcích konaných v jiné obci jsou přítomny vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

     

    6. Nepřítomnost zaměstnance

     

    6.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

    6.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zástupem.

     

    III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

     

    6.45 hod. - 7.45 hod. - příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, příprava na výuku,

    11.45 hod. (12.35 hod.) - 13.00 hod. - oběd, osobní hygiena, volná činnost,

    13.00 hod. - 14.45 hod. - činnost zájmová - aktivity z oblasti výchovných oborů, 

    14.45 hod. - 16.45 hod. - osobní hygiena, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v  šatnách, možné vypracování domácích úkolů, klidové činnosti.

     

    Ve Slavkově u Brna 5. 5. 2021                                                                                    Mgr. Jiří Půček, ředitel školy

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje