Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova

Při základní škole pracuje spolek rodičů a přátel školy (dříve Klub přátel školy). Členství ve spolku je dobrovolné a členové pomáhají naší škole nejen při pořádání akcí, ale mohou a také dávají různé připomínky, které se pak snaží vedení školy reflektovat. Schůzky svolává vedení spolku několikrát ročně. Většinou v termínech schůzek s rodiči nebo dle potřeby. 
Finanční prostředky, které spolek získává jsou využívány v souladu se stanovami.
Pro školu a její vedení je to velmi významná pomoc ze strany aktivních zákonných zástupců.

Stanovy:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova
I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova.
2. Sídlo spolku: Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna.
3. Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společných zájmů.
5. Posláním spolku je spolupráce rodičů a Základní školy Tyršova, Slavkov u Brna (dále také jen „škola“).
II.
Účel spolku
Hlavním účelem spolku je zejména:
a) zkvalitnění spolupráce rodičů a školy;
b) podpora zájmů rodičovské veřejnosti ve výchovně vzdělávacím procesu;
c) podílení se mimopedagogických složek na řízení školy;
d) informování veřejnosti a rodičů o výchovně vzdělávacím procesu;
e) sdružování finančních prostředků k zabezpečení některých činností školy a spolurozhodování o jejich použití;
f) finanční a organizační podpora akcí školy.
III.
Společné zásady členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let na základě písemné přihlášky, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, bydliště a e-mailovou adresu žadatele o členství. Členství vzniká doručením přihlášky předsedovi nebo místopředsedovi spolku.
2. Spolek vede evidenci svých členů. Evidence obsahuje jména, příjmení data narození, bydliště a e-mailovou adresu členů spolku. Nastane-li v evidovaných údajích člena změna, je člen povinen tuto změnu spolku sdělit.
3. Členství zaniká vystoupením člena, úmrtím člena, vyloučením člena nebo zánikem spolku.
4. Člena spolku lze ze spolku vyloučit, pokud se jeho jednání dostalo do rozporu s těmito stanovami nebo s obecnými zásadami slušného chování a morálky. Důvodem k vyloučení je rovněž skutečnost, že člen spolku nezaplatí ve stanovené lhůtě členský příspěvek, jehož výši a lhůtu pro zaplacení stanoví členská schůze.
IV.
Práva a povinnosti členů
1. Základním právem členů spolku je:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností společenského života v rámci spolku,
b) účastnit se členské schůze spolku a hlasovat na ní,
c) volit a být volen do funkce předsedy a místopředsedy spolku.
2. Základní povinností člena spolku je:
a) dodržovat stanovy a při své činnosti ve spolku dodržovat obecné normy morálky a slušného chování,
b) plnit závazná usnesení orgánů spolku,
c) šetřit a chránit majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, a nahrazovat veškerou škodu, kterou na tomto majetku způsobí,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, jsou-li určeny,
e) řádně a včas plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen.
V.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) předseda,
c) místopředseda.
VI.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členské schůze se může účastnit každý člen spolku. Členská schůze se koná alespoň jednou za kalendářní rok a je neveřejná. Členskou schůze svolává předseda spolku pozvánkou, kterou zašle na e-mailovou adresu všech členů spolku, kterou uvedli v písemné přihlášce, případně jinou e-mailovou adresu, kterou člen spolku sdělí, a to vždy alespoň 15 dnů před jejím konáním a současně pozvánku zveřejní na webových stránkách školy www.zsslavkov.cz
2. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,
b) volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku,
c) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,
d) přijímá usnesení, která jsou závazná pro členy spolku, zejména rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
e) rozhoduje o zrušení spolku a jeho vstupu do likvidace
f) uděluje souhlas k použití zisku z činnosti spolku pro správu spolku
g) uděluje souhlas pro výjimečné použití majetku spolku pro jiné účely než naplňování cílů spolku.
h) má další působnost na základě těchto stanov.
3. Členská schůze spolku je schopná usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Při hlasování na členské schůzi má každý člen spolku jeden hlas. K přijetí usnesení nebo k volbě či odvolání je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny hlasů přítomných členů spolku, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Členskou schůzi vede předseda spolku, nepověří-li jejím vedením jiného člena spolku. O průběhu členské schůze pořizuje člen spolku pověřený předsedou zápis.
4. V případě, že 30 minut po stanoveném začátku členské schůze není přítomna nadpoloviční většina členů, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do čtrnácti dnů ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze má shodný program jednání a je schopná usnášení v jakémkoli počtu přítomných.
5. Nejedná-li se o rozhodnutí podle odst. 2 bodů a) b) a e) připouští se hlasování na členské schůzi per rollam. Při hlasování per rollam předseda zašle návrh rozhodnutí členům spolku na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nebo jinou adresu, kterou člen spolku sdělil. Usnesení je přijato, pokud s ním prostřednictvím e-mailu vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů spolku.
VII.
Předseda a místopředseda
1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku.
2. Funkční období předsedy a místopředsedy je tříleté.
3. Předseda a místopředseda mohou ze své funkce odstoupit. Funkce zaniká dnem, kdy jeho odstoupení projedná nebo má projednat členská schůze, kterou za tímto účelem předseda svolá.
4. Předseda zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.
5. Předseda zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,
b) organizuje a řídí činnost spolku,
c) připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k hospodaření a rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků,
d) rozhoduje o náhradě nákladů, které vznikly členům spolku v souvislosti s činností spolku,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
f) k zabezpečení činnosti spolku pověřuje další členy spolku.
6. Místopředseda přebírá práva a povinnosti předsedy svěřené těmito stanovami do výlučné pravomoci předsedy v případě, že předseda nemůže svou činnost vykonávat nebo ji nevykonává. Pokud předseda nemůže svou činnost vykonávat trvale, svolá místopředseda bezodkladně členskou schůzí za účelem volby nového předsedy.
VIII.
Jednání za spolek
Za spolek jedná samostatně předseda nebo místopředseda.
IX.
Majetek spolku a zásady jeho hospodaření
1. Majetek spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky, pokud je členská schůze určí,
b) příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností,
c) příspěvky, dary a dotace.
2. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku spolku odpovídají předseda a místopředseda spolku. Předseda spolku předloží ke schválení členské schůzi zprávu o hospodaření spolku nejpozději do 9 měsíců od konce kalendářního roku, za který je zpráva zpracována.
3. Finanční prostředky získané činností spolku, budou použity zejména: - k finanční podpoře mimořádných činností školy, - k podpoře mimoškolní činnosti žáků školy, - k zajištění akcí organizovaných spolkem.
4. Spolek může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
5. Předseda a místopředseda připravují podklady k hospodaření a rozpočtu spolku tak, aby bylo co nejefektivněji naplňováno poslání spolku. Výši a den splatnosti členských příspěvků na každý kalendářní rok stanoví členská schůze.
X.
Změna stanov
Tyto stanovy lze měnit jen na základě rozhodnutí členské schůze.
XI.
Závěrečná ustanovení
Otázky těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.