Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Projekty realizované na naší škole

Rovná záda

Od 1.9.2010 probíhá dlouhodobý projekt Optimalizace pohybového režimu školy - základ prevence poruch držení těla (zkráceně "Rovná záda").

O projektu

V souladu se školním vzdělávacím programem, se zaměřením a vybavením školy se vedení ZŠ Tyršova spolu s pedagogy rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost zdraví dětí a jejich životnímu stylu. Jelikož děti tráví asi jednu třetinu celkové aktivní části dne ve škole, měla by škola ke zdravému způsobu života své žáky vychovávat.
Poruchy držení těla získané v dětství mají v pozdějším věku výraznou souvislost s bolestivostí páteře a nosných kloubů. Ovlivnění a snížení nevhodných zátěžových faktorů v denním životě dětí má příznivý efekt nejen na podpůrně pohybový systém, ale i na celkové zdraví.

Ve spolupráci s odborníky (rehabilitační lékař, dětská lékařka a fyzioterapeut) hodlá škola věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům. Po diagnostice poruch budou následovat i opatření k nápravě v oblasti (úprava režimu, využití kompenzačních pomůcek, nepovinný předmět – zdravotní tělesná výchova).

Na základě stanoveného harmonogramu probíhá každý rok měření stavu držení těla u dětí 2. – 5. ročníků. Kineziologický rozbor provádí fyzioterapeut rehabilitačního pracoviště B.Braun Avitum Austerlitz ve Slavkově u Brna.
Děti jsou na základě výsledku měření zařazeny do tří skupin: 1. norma, 2. vadné držení těla - VDT 3. skolióza – kyfóza/kyfóza. Výsledek vyšetření obdrží zákonný zástupce dítěte.
Pro žáky 2. až 5. ročníků nabízí škola v rámci dlouhodobého projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy VDT formou nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV) a také zařazením prvků nápravných cvičení přímo do výuky tělesné výchovy. Výuka ZTV bude probíhat jedenkrát týdně v tělocvičně ZŠ Tyršova.
Škola také opatřila učebnu počítačů novými židlemi, které jsou určeny pro tzv. dynamické sezení. I to by mělo přispět k nápravě vadného držení těla a to u všech dětí u nás ve škole.

Změny v projektu "Rovná záda" - výuka ZTV ve školním roce 2020/2021

Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ je ve škole realizován již deset let a přináší pozitivní výsledky týkající se prevence a nápravy vadného držení těla dětí. Hlavní součástí tohoto projektu byla výuka předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV) a odborné vyšetření s kineziologickým rozborem, které proběhlo na konci minulého školního roku, o jehož výsledku byli rodiče informováni.

Od loňského školního roku ovšem došlo k částečným úpravám v organizaci tohoto projektu. Zdravotní tělesná výchova, která je nedílnou součástí projektu, se ve čtvrtém a pátém ročníku stala součástí výuky Tělesné výchovy. Ve druhé a třetí třídě mohou přihlášené děti navštěvovat Zdravotní tělesnou výchovu jako nepovinný předmět.

V loňském roce také došlo ke změnám ve financování nepovinných předmětů. Škola měla zájem a snahu úspěšný projekt zachovat. V této situaci velmi ochotně škole napomohla slavkovská rodinná firma LIKO-S. Stala se tak partnerem projektu Rovná záda s LIKO-Sem. Vedení firmy ocenilo snahu školy podporovat u dětí zdravý růst a především prevenci při vývojových problémech páteře.

Za tento přístup patří firmě LIKO-S velké poděkování. Věříme, že spolupráce bude úspěšná a Rovná záda na Tyršovce budou moci zdárně pokračovat.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.