Navigace

Sobota 20. 1. 2018

Sobota 20. 1. 2018

O škole

 

Základní informace

Školu navštěvuje ve školním roce 2017/18 366 žáků. Tyto žáky učí dvacet čtyři učitelů a tři asistenti pedagoga. Veškeré administrativní a ekonomické práce vykonává jedna ekonomka. Opravu, údržbu, topení a úklid mají na starosti jeden školník a čtyři uklizečky.

Školní vzdělávací program

Vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV 2017. Obsah ŠVP je možné si přečíst v rubrice Dokumenty.

Nultý ročník (edukativně stimulační skupiny)

Prvňáčci, kteří jsou zapsáni na naši školu, mají možnost se svými rodiči absolvovat "nultý ročník". Jedná se o několik hodin spolupráce s budoucí vyučující v první třídě. Cílem je napomoci dítěti ke snadnějšímu přechodu na školní docházku. Chceme ukázat rodičům, jak se s dětmi v první třídě pracuje a jak s nimi pracovat při domácí přípravě.

Kroužky a nepovinné předměty

V mimoškolních aktivitách plně spolupracujeme s DDM Slavkov u Brna, s Asociací mladých debrujářů a se sportovními oddíly (volejbal, atletika, kopaná).
 Nepovinným předmětem je zdravotní tělesná výchova (podrobnosti najdete v sekci "Projekty - Rovná záda").

Veřejnost a škola

O dění ve škole informujeme průběžně na s těchto www stranách. Významné akce jsou pak uveřejňovány ve Slavkovském zpravodaji nebo v regionálním tisku. Při škole pracuje zájmové sdružení Spolek přátel ZŠ Tyršova Slavkov u Brna (dříve Klub přátel školy). Jeho cílem je pomáhat vedení školy sdružovat finanční prostředky. Ty jsou použity pro naše žáky např. na nákup odměn na konci školní ho roku, příspěvky na lyžařský výcvik, na výjezdy do zahraničí apod. Prostředky plynou z darů rodičů a příznivců naší školy. Významným zdrojem je také školní ples pořádaný pravidelně počátkem února a dary sponzorů.
Naši žáci mají možnost zúčastnit se výuky v prostorách slavkovského zámku a městské knihovny.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.